Polityka Prywatności

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych?

Right Music sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dobrej 28, 00-344 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573511, NIP: 5252628166, Regon: 36242843000000.

2. Jakie dane są przetwarzane?

a) Licencjodawca:
– imię, nazwisko, numer PESEL (w razie jego posiadania), seria i numer dowodu osobistego (ewentualnie paszportu), numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, analogiczne dane twojego pełnomocnika, ewentualnie w razie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej nazwa twojej firmy, NIP, Regon, adres prowadzenia działalności gospodarczej.

W razie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej dane z nią związane możemy pozyskać również z ogólnodostępnej Bazy Przedsiębiorców prowadzonej w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b) Twórca:
– imię i nazwisko.

c) Artysta wykonawca:
– imię i nazwisko.

d) Producent
– imię i nazwisko, w razie prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej nazwa twojej firmy, NIP, Regon, adres prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Jakie jest źródło danych – skąd są pozyskiwane?

Dane pozyskujemy od osób które dotyczą. W zakresie danych twórców, artystów, wykonawców oraz producentów otrzymujemy je od licencjodawcy – podmiotu, który zawarł z nami umowę licencyjną.

4. Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?
Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja umowy licencyjnej. Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie:

Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Ustalenie Twojej tożsamości przed zawarciem umowy licencyjnej oraz weryfikację twoich danych na odległość, w szczególności w trakcie kontaktu z twoim opiekunem bądź innym pracownikiem Right Music.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Wykonanie umowy, w tym raportowanie, dostarczanie panelu klienta oraz promowania treści multimedialnych.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. ustalić warunki naszej współpracy, bądź potwierdzić nowe ustalenia związane z zawartą umową licencyjną, bądź ustalić spotkanie z Tobą w kwestii jej ewentualnych zmian oraz poinformować o bieżących wydarzeniach w zakresie świadczonych usług (newsletter).
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
W związku ze współpracą dane osobowe będą przekazywane do telewizji, radia, serwisów muzycznych, internetowych oraz do pozostałych źródeł dystrybucji.
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.
Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji rozliczeniowej. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe.
Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz przepisy ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych oraz dotyczących przechowywania dokumentacji.
5. Komu przekazywane są moje dane osobowe?
Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako licencjodawcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) Podmiotom prowadzącym kanały dystrybucji, z nimi współpracującymi, organizacjom zbiorowego zarządzania w celu zapewnienia prawidłowości realizacji usługi;
b) dostawcom usług zaopatrujących Right Music w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wywiązywanie się z zawartej umowy (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, programistycznych biurom prawnym i księgowym, firmom kurierskim i pocztowym);
c) partnerom współpracującym z Right Music w zakresie technicznej i marketingowej obsługi treści multimedialnych, w tym związane z promocją treści.

6. W jakim sposób mogę skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Right Music możesz skontaktować się z nami poprzez adres mailowy: personal.data@rightmusic.pl .

7. Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?
Z uwagi na to, że współpracujemy z firmami o charakterze globalnym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Right Music a tym podmiotem.

8. Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?
Do czasu wygaśnięcia danej umowy licencyjnej pomiędzy Tobą a Right Music, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

9. Czy podanie danych osobowych jest moim obowiązkiem?
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże bez podania tych danych (co jest warunkiem umownym) wykonanie usługi może okazać się niemożliwe.

10. Jakie mam prawa?
Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

11. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?
Right Music nie dotyczy ta kwestia.